Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Koncepce pracoviště vychází z Vyhláška č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony.

            Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce (současně speciální pedagog), školní metodik prevence (současně kariérový poradce). Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími a pedagogickými pracovníky ve škole a vedením školy.

 

Cíle školního poradenského pracoviště (v souladu s Vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.)

 1. a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 3. c) prevence školní neúspěšnosti
 4. d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 5. e) podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 6. f) podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7. g) průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 8. h) včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 9. i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 10. j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 11. k) metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 12. l) spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 13. m) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými

zařízeními

 

Hlavní cíle naší školy ve školním roce 2022/2023

Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Prevence rizikového chování žáků

Péče o žáky s neprospěchem a o nadané žáky

Kariérové poradenství – profesní zaměření žáků

 

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Lucie Slavíčková – výchovný poradce (konzultační hodiny úterý 12.00-12.45 dále po domluvě)

Mgr. Hana Valíková – školní metodik prevence (konzultační hodiny úterý 12.00-12.45, dále po domluvě)

Komunikace mezi členy ŠPP a ostatními učiteli probíhá kontinuálně. Pravidelné schůzky členů ŠPP se konají v době pedagogických rad případně i v jiných termínech. Z těchto pravidelných schůzek se pořizuje zápis.

 

Komunikace s odbornou veřejností

Za komunikaci se školským poradenským pracovištěm zodpovídá výchovný poradce.

Náplň práce

Výchovný poradce

 • - spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • - provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo -
 • - psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • - připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími
  potřebami ve spolupráci s dalšími odborníky,
 • - pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky
  se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • - předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • - metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • - spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • - poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným
  zástupcům.

Speciální pedagog

 • - poskytuje Intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory
 • - uplatňuje dlouhodobou i krátkodobou individuální speciální pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti),
 • - participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
 • - průběžně vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • - poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb,
 • - dbá na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů školy

Školní metodik prevence

 • - spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli,
 • - pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a
  negativních jevů ve škole,
 • - sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci,
 • - poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při
  realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních
  aktivit,
 • - spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a
  zneužívání návykových látek,
 • - zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti
  institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji, spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních,
 • - ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům,
 • - podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit,
 • - pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy.

Model péče ŠPP
Škola pracuje v případě řešení výukových a výchovných obtíží v rámci ŠPP takto:

 1. Individualizovaná pomoc učitele:


Učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách a případně i občasnou pomoc mimo vyučování, vytváří podnětové materiály „na míru“ individuálních vzdělávacích potřeb žáka, spolupracuje s rodiči pro překonávání obtíží. Konzultuje své postupy s pracovníky ŠPP – pokud se obtíže žáka nevyřeší v průběhu této etapy, iniciuje učitel po dohodě s rodiči řešení problému žáka v prostředí školy za spolupráce koordinátorem pověřených pracovníků školního poradenského pracoviště.


 1. Plán pedagogické podpory


Učitel /třídní učitel/ upozorní rodiče na problémy žáka ve vzdělávání, vytvoří ústně nebo písemně plán pedagogické podpory, který je strukturovaný a cílený na jednotlivé předměty a přístupy k žákovi, definuje silné a slabé stránky žáka. S vytvořením plánu požádá o pomoc výchovného poradce a školní metodik prevence. V této etapě je možné pracovat s žáky v rámci vyučování i mimo něj, s případným využitím skupinových forem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ani tento přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže žáka (3 měsíce), je po analýze realizovaných přístupů rodičům doporučeno komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

 

3.Individuální vzdělávací plán

 

Žák, u kterého nedošlo k překonání vzdělávacích obtíží, je na základě žádosti rodiče komplexně vyšetřen školským poradenským zařízením (pedagogicko- psychologická poradna), v případě potvrzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka může být po jejich žádosti vypracováván individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou definovány vzdělávací cíle a mohou být také doporučeny a posléze realizovány odborné intervence v rámci školy dle poradnou navrhovaných podpůrných opatření. Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením na pravidelném vyhodnocování IVP, iniciuje kontrolní vyšetření dle závěrů doporučených postupů z PPP.

 

Dokumenty

Součástí dokumentace školního poradenského pracoviště jsou školní řád, vnitřní klasifikační řád, plán práce školního poradenského pracoviště, minimální preventivní program (jeho součástí je program proti šikanování), krizový plán školy, plán prevence školní neúspěšnosti, plán práce na školní rok 2022/2023 a standardní náplň práce školního metodika prevence a výchovného poradce.

 

Plán práce školního poradenského pracoviště na šk. rok 2022-23

Září:   Kontrola a aktualizace databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Evidence a kontrola IVP, PLPP (výchovný poradce)

Spolupráce s asistenty pedagoga

Aktualizace informačních nástěnek (výchovný poradce, ŠMP)

Vytvoření minimálního preventivního programu (ŠMP)

Založení plánu prevence za školu na webových stránkách www.preventivniaktivity.cz (ŠMP)

Sledování legislativních změn v oblasti přijímací řízení na SŠ a SOU (kariérový poradce)

Předání základních informací o průběhu přijímacího řízení a o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání vycházejícím žákům (kariérový poradce)

 

Říjen: Účast VP na informativní schůzce výchovných poradců

Zjištění zájmu o studium na středních školách v oborech s talentovou zkouškou

Průběžné předávání informací žákům 8. a 9. ročníku k veletrhům SŠ, pomoc při výběru SŠ

Účast ŠMP na setkání školních metodiků prevence

 

Listopad: Schůzka členů ŠPP školní metodik prevence

Veletrh SŠ na ZŠ Smíškova Tišnov

Předání důležitých informací spojených s výběrem střední školy zákonným zástupcům žáků 9. třídy

 

Prosinec: Vyhodnocení PLPP (TU)

Leden: Průběžné zhodnocení práce se žáky s IVP

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou

Schůzka členů ŠPP

 

Únor: Vyplnění přihlášek na SŠ a SOU, kontrola a potvrzení přihlášek

Březen: Evidence podaných přihlášek vycházejících žáků

            Vydání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků

Vyhodnocení PLPP (TU)

 

Duben: Schůzka členů ŠPP

První kolo přijímacího řízení na SŠ a SOU, vyhodnocení výsledků

Květen: Druhé kolo přijímacího řízení, pomoc žákům při hledání volných míst a při vyplňování přihlášek, vyhodnocení výsledků druhého kola přijímacího řízení

 

Červen: Závěrečné zhodnocení práce se žáky s IVP, vyhodnocení IVP a PO

Vypracování zprávy o preventivní činnosti ve škole za školní rok

Zpracování výkazu o prevenci na škole za daný školní rok na webových stránkách www.preventivniaktivity.cz

Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků

Celkové zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

29.8.2022

přítomni: Mgr. Lucie Slavíčková, Mgr. Hana Valíková

1)příprava plánu práce školního poradenského pracoviště na školní rok

2022/2023

2)příprava a kontrola administrativy

školní metodik prevence: minimální preventivní program, krizový plán školy,

plán práce školního metodika prevence na školní rok 2022/2023, plán

preventivní činnosti na www.preventivni-aktivity.cz (založení výkazu)

výchovný poradce: plán práce výchovného poradce na školní rok 2022/2023

3)informace pro učitele o činnosti školního poradenského pracoviště na

srpnové pedagogické radě

4)aktualizace informačních nástěnek

5)příprava preventivních akcí na začátek školního roku

6)kontrola a aktualizace databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

kontrola IVP a PLPP

7)kariérový poradce-průběžně informace pro vycházející žáky o průběhu

přijímacího řízení a o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání

8)případná účast na DVPP

 

zapsala:                                                                    četli:

 

 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Datum: 17. ledna 2023

Přítomni: Mgr. Lucie Slavíčková, Mgr. Hana Valíková

 

1)zhodnocení činnosti školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) ve 2. čtvrtletí

2)průběžná kontrola a aktualizace databáze žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami, evidence a kontrola IVP a vyhodnocení PLPP

3)školní metodik prevence-průběžná příprava preventivních akcí pro žáky,

 spolupráce s ostatními učiteli a asistenty pedagoga

4)kariérový poradce-průběžné informace k přijímacímu řízení ve školním roce

2022/2023 pro žáky 9. třídy

5)kontrola administrativy ŠPP

6)aktualizace informačních nástěnek

 

zapsala:                                                                    četla:

 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Datum: 12. dubna 2023

Přítomni: Mgr. Lucie Slavíčková, Mgr. Hana Valíková

1)zhodnocení činnosti za třetí čtvrtletí

2)průběžná kontrola a aktualizace databáze žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami, evidence a kontrola IVP vyhodnocení PLPP, průběžně realizace předmětu speciální pedagogické péče a pedagogické intervence

3)zhodnocení činnosti školního metodika prevence, řešené případy rizikového chování, zhodnocení proběhlých preventivních akcí + plánované akce

5)kariérový poradce-přihlášky na střední školy, přijímací řízení + přijímací

zkoušky, organizace vydání zápisového lístku

6)kontrola administrativy ŠPP

7)aktualizace nástěnek

 

zapsala:                                                                    četla:
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software