Setkání se zástupci SŠ

Prezence škol v Jihomoravském kraji:

Brno – město: BVV, pavilon G1 – 25.11.2016 – 9.00 h- 18.00 h

26.11.2016 – 9.00 h – 17.00 h

 

VYUŽIJTE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH

Důležité stránky:

www.atlasskolstvi.cz

http://portal.mpsv.cz

www.msmt.cz

www.gwo.cz

www.istp.cz

www.scio.cz

www.nuv.cz

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostprofesi.cz

Než si začnu školu vybírat je důležité vědět o sobě:

-          Životní cíle a představy

-          Zájmy

-          Schopnosti

-          Tělesné předpoklady

-          Školní prospěch

-          Zdravotní omezení

-          Požadavky na vzdělání

-          Poptávka trhu práce

Informace o škole:

-          Jak daleko od místa bydliště škola sídlí, jaké je dopravní spojení

-          Zda se platí školné

-          Jaké jsou podmínky přijetí, je nutné absolvovat přijímací zkoušky, z čeho se skládají

-          Jaká je šance na přijetí

-          Jaká je případná šance přestupu z učebního do maturitního oboru nebo obráceně

-          Zda je přístup  k výpočetní technice i mimo vyučování

-          Jaké předměty se na škole vyučují a co všechno absolventi umějí

-          Jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů

-          Jak škola spolupracuje se zaměstnavateli a jak se tato spolupráce projevuje ve výuce, jak a kde je zajištěna praxe žáků

-          Jak škola přistupuje k žákům s poruchami učení, se specificky vzdělávacími potřebami

-          Jaké jsou výsledky žáků u maturitních zkoušek

-          Jaké procento absolventů je evidováno na úřadech práce, jaká je perspektiva oboru

Kategorie jednotlivých stupňů vzdělání

-          H – Střední odborné vzdělání s výučním listem

-          L/O – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou ( po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku

-          M- Úplné střední odborné vzdělání s maturitou ( bez vyučení )

-          K- Úplné střední vzdělání – všeobecné ( vzdělávání na gymnáziu)

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, víceletá gymnázia

-          Navštivte webové stránky škol, které vás zajímají. Seznamte se s podmínkami školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělávání. Navštivte dny otevřených dveří na vybraných školách.

Užitečné odkazy na webové stránky:

www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.cermat.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz

Využijte dny otevřených dveří.  Je vhodné zúčastnit se přípravných kurzů, příp. přijímacích zkoušek „nanečisto“ apod.

-          Pokračuje pilotní ověřování jednotných přijímacích zkoušek na SŠ. Do tohoto pilotního ověřování se v kraji Vysočina a v kraji Jihomoravském  přihlásily všechny střední odborné školy (škola nemusí do pilotního ověřování přihlásit všechny „své“ obory vzdělání s maturitní zkouškou, které vyučuje)a gymnázia(součástí kritérií přijímacího řízení bude nadále hodnocení uchazečů podle prospěchu, navíc může být součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška). Jednotné testy se netýkají oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a učňovských oborů.

Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena nejpozději do konce října 2016 pro obory s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. 1. 2017 (zveřejněno na webových stránkách jednotlivých škol).

Jednotné testy se uskuteční v jednom termínu:

- studium čtyřleté: 12. a 19. dubna 2017 (11. a 12. května 2017 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení)

- studium šestileté a osmileté: 18. a 20.dubna 2017

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvede v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené v druhém pořadí. Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky.

Školní přijímací zkoušky – 12. – 28. dubna 2017-  obory s maturitní zkouškou

-          Od 22. dubna do 30. dubna 2017 – konání přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení, termíny stanoví ředitel školy (od 2. ledna do 15. ledna 2017) – ostatní  obory

Pozvání na přijímací zkoušku (nebo informaci, že na základě kritérií se jí nemusí uchazeč zúčastnit) očekávat nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky.

UPOZORNĚNÍ: v oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám, doporučuji sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace

 

 

Informace k přihláškám na střední školy:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat až dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Formuláře přihlášek mají od školního roku 2016/2017 novou podobu – na jeden formulář se uvádějí obě školy. Když se uchazeč hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Přihlášky lze vytisknout z webové stránky MŠMT, dále z většiny webových stránek středních škol.

Každou z přihlášek odevzdá uchazeč sám na zvolenou střední školu.

Žáci naší školy obdrží přihlášky zakoupené v prodejně SEVT, přihláška jim bude předpřipravena a předána s pololetním vysvědčením .

Pokyny pro vyplňování přihlášek:

Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe tiskacím písmem. Nepoužívejte obyčejnou tužku. K opravě chyb nepoužívejte bělobu, opravnou bílou pásku ani přelepení samolepkou.

Státní občanství - většina vyplňuje ČR

OZP (ZPS) – osoba se zdravotním postižením (změněná pracovní schopnost) – nehodící škrtněte (většinou škrtáte ano)

Adresa pro doručování písemností – jestliže zákonný zástupce, který podepsal přihlášku, bydlí na jiném místě než uchazeč, na tomto místě uvede adresu (včetně PSČ), na níž má být zasláno rozhodnutí o nepřijetí a případné další písemnosti. Jestliže zákonný zástupce bydlí spolu se žákem na stejném místě, adresu neuvádí.

Místo narození (stát) – např. Nové Město na Moravě (Česká republika), Brno,…

Ročník SŠ – nevyplňuje se

Termín přijímací zkoušky –  nevyplňujte, termín je pevně dán

Obor vzdělání (kód a název) – najdete v publikaci „Atlas školství“, na webu vybraných škol. Uvádí se celý název i adresa školy, nepoužívají se zkratky.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – jen, když to škola vyžaduje (opět najdete v publikaci, na webu škol). Nechat potvrdit až po kontrole správnosti údajů!

IZO školy – 650 012 771

Chování a prospěch – vyplňte chování a názvy předmětů podle vysvědčení 8. ročníku (1. a 2. pololetí) a 9. ročníku (1. pololetí), obory s talentovou zkouškou dle požadavků školy, většinou 8. ročníku. Průměrný prospěch vyplní výchovná poradkyně. Bude vyplněno školou!!!!

Ročník doplňte slovy („osmý“ a „devátý“)

Do rubriky „Předmět“ nejdříve napište „Chování“ a na další řádky vyplňte názvy předmětů tak, jak jsou uvedeny na první straně vysvědčení, včetně povinně volitelných předmětů. Používejte plné názvy předmětů, nepoužívejte zkratky. Známky pište číslicí.

 

Termín odevzdání přihlášek výchovné poradkyni – do 10.2.2017. Po potvrzení ředitelem  školy bude přihláška odevzdána žákovi (rodičům) zpět. Přihlášku rodiče doručí na danou školu sami poštou nebo osobně – nejpozději do  1. března 2017(středa)

Kolonku „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ vyplňte dle svého uvážení. Můžete přiložit kopie diplomů, umístění v olympiádách, potvrzení PPP apod. – dopsat počet listů příloh.Údaje lze doplnit i na zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání.

Podpis uchazeče: NEPODEPISUJTE! (Na tomto místě se uchazeč podepisuje pouze v případě, že už dříve absolvoval základní školu a podává přihlášku ze zaměstnání nebo z jiné střední školy).

-          Zápisový lístek – obdrží zákonný zástupce proti podpisu u výchovné poradkyně (Mgr. Iva Vonešová ) na konci prvního pololetí, popř. po kontrole přihlášky. Je důležité si zápisový lístek pečlivě uložit do doby, než bude ukončeno hodnocení výsledků přijímacího řízení. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Výsledky přijímacího řízení - Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuje formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem na vývěsce školy nebo na jejím webu. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, ředitel školy odešle pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Postup v případě nepřijetí – do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale nedoručili zápisový lístek. Nevyjde-li odvolání (nebo jste ho nepodali), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy. Ve druhém kole a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

V případě potřeby se můžete poradit s výchovnou poradkyní: Mgr.Iva Vonešová , Mob.723 319 132, e-mail: vonesovai1@seznam.cz

 

Informace k jednotným testům:

Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky.

Český jazyk a literatura:

-          Úlohy uzavřené (s nabídkou odpovědí, kdy je právě jedna odpověď správná) i otevřené (zápis formou krátké odpovědi, u MA výpočet příkladu nebo nákres dle zadání)

-          Celkový maximální počet bodů je 50

-          Časový limit konání testů je 60 minut

-          Povolenou pomůckou při řešení didaktického testu je pouze modře či černě píšící propisovací tužka

-          Didaktický test obsahuje 30 úloh

-          Testový sešit – žáci si v něm mohou dělat poznámky, ty nejsou předmětem hodnocení, důležité je přepsat všechny odpovědi do záznamových archů

-          Nesmí se používat bělítka ani korektory

-          Zápis odpovědí z rohu do rohu křížkem

 

Matematika:

-          Úlohyuzavřené i otevřené, v některých OÚ je požadován a hodnocen i postup řešení. Pokud nebude uveden, úloha se nehodnotí, nestačí jenom výsledek.

-          Celkový maximální počet bodů je 50

-          Časový limit konání testů je 60 minut

-          Povolenými pomůckami jsou rýsovací potřeby, modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulaček a tabulek není povoleno. Nesmí se používat gumovací tužky.

-          Je přísně zakázáno využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56