Informace k přijímacím zkouškám 2020

 

Důležité informace k přijímacím zkouškám z dokumentu Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

Podrobně zde: http://www.msmt.cz

 

-          jednotná přijímací zkouška se uskuteční nejdříve 14 dní po opětovném otevření škol

-          počítá se nadále s termínem v červnu (přesný termín zatím není znám)

-          jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace (zůstává beze změny)

-          nemění se dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

-          nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií, školní přijímací zkouška musí proběhnout nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky

-          uskuteční se pouze jediné kolo jednotné přijímací zkoušky

-          zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně

-          uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

-          v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí

-          škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

-          střední školy musí zveřejnit seznam s výsledky nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky, tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. U náhradní přijímací zkoušky pak do 4 kalendářních dnů od jejího konání

-          není možnost standardní odvolání (proti rozhodnutí ředitele školy) z důvodu urychlení procesu přijímání

-          ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče „pod čarou“ na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy

-          zápisový lístek odevzdá uchazeč ve lhůtě 5 pracovních dnů, tato lhůta se počítá od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (jak pro řádný, tak pro náhradní termín)

-          uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí, nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu

-          v platnosti zůstává úprava podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

-          další kola se konají v souladu se stávající právní úpravouPřijímací řízení na SŠ a konzervatoře pro školní rok 2020/2021


Informace pro rodiče

Právní předpisy

-          zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

* 2 přihlášky

*termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 30.11.2019

*zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ do 31.10.2019

*talentové zkoušky - leden 2020

* i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

 

1. kolo přijímacího řízení

•zveřejnění kritérií SŠ do 31. ledna 2020

2 stejné přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) – částečně vyplněné (hlavička + známky) dostanou ve škole

termín podání přihlášek do 1. března 2020

 

Kritéria přijímacího řízení

•hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

•jednotná přijímací zkouška

•školní přijímací zkouška, je-li stanovena (v kompetenci ředitele SŠ)

•případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti  a zájmy uchazeče

 

Jednotné přijímací zkoušky

se týkají:

•oborů vzdělání s maturitní zkouškou

netýkají se:

•skupiny oborů 82 Umění a užité umění (kde je součástí  přijímacího řízení talentová zkouška)

•zkráceného studia

 

Jednotné přijímací zkoušky

-didaktické testy z ČJL a MA a její aplikace

-každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek)

•přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

•podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou– 40 %)

•ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

 

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky:

14. a 15. dubna 2020 – čtyřleté studium

16. a 17. dubna 2020 –šestileté a osmileté gymnázium

 

Školní přijímací zkoušky: (škola stanoví 2 termíny)

12. –28. dubna 2020 (obory s MZ)

22. –30. dubna 2020 (ostatní obory)

 

Náhradní termíny

•pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, ale do 3 dnů se řediteli dané školy písemně omluví (jen vážné důvody  – např. zdravotní), tak může konat zkoušku v náhradním termínu

Jednotná přijímací zkouška–13. a 14.5.2020

Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek

 

Uchazeči se SVP

•podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky

•navýšení času o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %

•další uzpůsobení (přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.)

 

Výsledky přijímacího řízení

•Centrum zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28.dubna

•ředitel SŠ ukončí hodnocení a zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem

•zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

•předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

•pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. do 30. dubna

 

Gymnázium se sportovní přípravou

•4leté, 6leté, 8leté (79-42-K/…

•obor s talentovou zkouškou, ale s povinností konat jednotnou přijímací zkoušku

•talentové zkoušky –2.1. –15.2.2020

•jednotné přijímací zkoušky –14. -17.4.2020

 

 

Zápisový lístek

•každý uchazeč obdrží 1zápisový lístek

•zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán (2020/2021)

•zápisový lístek bude označen hranatým razítkem

• vydává základní škola (pro své žáky, do 30.11. a do 15.3.)

 

•zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole

•zápisový lístek lze uplatnit jen jednou

•zpět vzetí je možné pouze v případě:

•přijetí na jinou SŠ na základě odvolání

•odevzdání ZL do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následné přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

 

Odvolací řízení

•odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

(je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)

•odvolání se adresuje řediteli střední školy

 

Další kola přijímacího řízení

•počet dalších kol přijímacího řízení není omezen

•ředitel SŠ zveřejní počty volných míst, kritéria a termíny ve škole a způsobem umožňujícím  dálkový přístup

•tyto informace jsou souhrnně zveřejňovány  na www.jmskoly.cz

•neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)

•možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky

•pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky

 

Informace k přijímacímu řízení

informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány na:

•školském portálu JMK (www.jmskoly.cz),

•MŠMT (www.msmt.cz)

•Cermatu (www.cermat.cz)

•www stránkách jednotlivých středních škol

•www.vyberskoly.cz

 

Volba povolání

www.infoabsolvent.cz© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56