Výchovný poradce

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2020/2021


ZÁŘÍ

 • příprava a sestavení plánu výchovného poradce, stanovení konzultačních hodin
 • seznam integrovaných žáků, vypracování dokumentace
 • sestavení přehledu o problémových žácích, spolupráce s třídními učiteli
 • aktualizovat nástěnky k volbě povolání (během školního roku)
 • MAP Tišnov – schůzka kariérních poradců (areál firmy Siemens Drásov)
 • zjištění počtu vycházejících žáků a na třídních schůzkách předat první informace rodičům k volbě povolání

 

ŘÍJEN

 • zahajovací schůzka výchovných poradců
 • upřesnit informace o přijímacím řízení žákům i rodičům
 • orientační pohovory s vycházejícími žáky
 • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • zahájení práce s integrovanými žáky, individuální plány
 • informace žákům o burzách v jiných městech

 

LISTOPAD

 • informace žákům – Dny otevřených dveří na SŠ a SOU
 • schůzky s náborovými pracovníky
 • přihlášky na umělecké střední školy
 • zjištění zájmu žáků o víceletá gymnázia
 • Veletrh středních škol – BVV, pavilony G1, G2

 

PROSINEC

 • předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky, nástěnka k volbě povolání
 • připravit informace pro rodiče na schůzku SRPŠ, seznámení s podmínkami přijímacího řízení na SŠ pro rok 2019/2020

 

LEDEN

 • integrovaní žáci – hodnocení individuálního plánu
 • shromažďovat informace o přihláškách u vycházejících žáků
 • spolupráce s MŠ – příprava předškoláků

 

ÚNOR

 • kontrola, vyplnění, podpisy přihlášek na střední školy
 • předání zápisových lístků proti podpisu rodičům vzcházejícím žákům
 • spolupráce s MŠ – příprava předškoláků

 

 

BŘEZEN

 • odeslání přihlášek na střední školy
 • kontrola seznamu integrovaných dětí, plánů PlPP
 • předání zápisových lístků proti podpisu rodičům vycházejícím žákům
 • spolupráce s MŠ – příprava předškoláků

 

 

DUBEN

 • první kolo přijímacího řízení
 • tvorba příp. odvolání, dalších přihlášek
 • kontrola platnosti vyšetření v PPP
 • zápis do 1.ročníku

 

KVĚTEN

 • druhé kolo přijímacího řízení
 • evidence a zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejících žáků
 • mapování zájmu u žáků 8. ročníků
 • nabídnout žákům 8. tříd možnost vyšetření v PPP  Brno  a na  IPS při ÚP  Brno- venkov – profesní  orientace

 

ČERVEN

 • celkové zhodnocení práce vých. poradce na závěrečné pedagogické radě
 • zpracování zprávy o činnosti vých. poradce pro vedení školy

 

 

PRŮBĚŽNĚ

 • účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce dle možností školy
 • předávání informací ostatním ped. pracovníkům
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • spolupráce s PPP v Brně Hybešova a Žďáře n. S,  s SPC Veslařská Brno,s SPC Blansko,  ÚP  Brno a dalšími orgány – konzultace problémů
 • úzká spolupráce s metodikem prevence
 • pravidelná reedukace žáků s IVP
 • poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)

 

 © Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56